Veelgestelde vragen

Fides vastgoedmanagement ontzorgt!

Staat uw vraag hier niet tussen? Of wordt u geadviseerd contact met ons op te nemen? Dan kan dit per e-mail gericht aan: info@fidesvgm.nl of stel uw vraag telefonisch tussen 09.00 – 16.00 uur op 0318-512880.
Team FiDES

Twinq VvE Portaal

Op het Twinq VvE Portaal vindt u alle gegevens van uw VvE. Denk hierbij aan de splitsingsakte, het huishoudelijk regelement, de notulen van de ALV, status van reparatieverzoeken inzien en de nodige administratieve/financiële informatie.

Wachtwoord kwijt? Dan kunt u bij het inloggen op het Twinq portaal kiezen voor de optie ‘wachtwoord vergeten’. Hier vult u uw gebruikersnaam in en u ontvangt een e-mail met het nieuwe wachtwoord.

Alle inloggegevens kwijt? Neem in dit geval dan even contact met ons op. Wij helpen u dan aan nieuwe inloggegevens.

Heeft u een probleem met inloggen neem dan contact met ons op.

Neem hiervoor contact met ons op. Wij kijken dan met u mee en passen dit zo nodig aan.

De algemene gegevens van de VvE zijn alleen toegankelijk voor leden van uw VvE. Uw persoonlijke gegevens zijn alleen voor u zelf in te zien op Mijn Pagina. Hier kunt u ook uw gegevens wijzigen. Denk hierbij aan een nieuw e-mailadres of telefoonnummer.

Storingen en reparatieverzoeken

Deze kunt u melden op de hoofdpagina van onze website, maar ook via de e-mail storingen@fidesvgm.nl
Voor zeer dringende storingen zoals glas of waterschade kunt u altijd bellen met 0318-512880 van 09.00 tot 16.00 uur. Voor zeer dringende storingen buiten de kantooruren, die niet tot de volgende ochtend kunnen wachten, belt u ook 0318-512880. U komt dan terecht op onze storingenlijn. Let op, bij werkzaamheden in het weekend zullen door de leveranciers altijd fors hogere weekendtarieven in rekening worden gebracht!
Als u een storing doorgeeft, vermeld dan duidelijk uw adres en één of meerdere telefoonnummer(s) waarop u te bereiken bent.

Dit kan door in te loggen in het Twinq VvE Portaal bij de pagina Gebouw/Beheer. Daar kunt u kiezen voor de optie ‘reparatieverzoek melden’. Maar dit kunt u ook per e-mail aan ons melden via info@fidesvgm.nl.
De verdere afhandeling en de status kunt u inzien via het Twinq VvE Portaal, maar ook zal u per e-mail reactie van ons ontvangen.

U kunt via het Twinq VvE portaal deze status inzien. Ga nadat u heeft ingelogd naar het kopje ‘Gebouw beheer’ en klik op ‘Reparatieverzoeken en opdrachten’. Hier kunt u alle lopende verzoeken inzien en eventueel ook filteren op u eigen ingediende verzoeken. Heeft u vragen over het reparatieverzoek of is u iets niet duidelijk? Neem dan contact met ons op.

Vergadering van Eigenaars

De Vergadering van Eigenaars ook wel de ALV genoemd is het hoogste orgaan van de VvE. Op de Vergadering van Eigenaars zijn alle appartementseigenaren welkom. Alle appartementseigenaren of personen met een volmacht die aanwezig zijn op de vergadering nemen gezamenlijk besluiten over het beheer van gemeenschappelijke gedeelten, rechten en zaken. Ook kan er tijdens deze vergadering besloten worden om het Huishoudelijk Regelement of de Splitsingsakte te wijzigen.

Besluiten worden genomen door appartementseigenaren en/of gevolmachtigden die stemmen uitbrengen op voorstellen (bijvoorbeeld een voorstel om onderhoud te plegen). U kunt persoonlijk stemmen uitbrengen op de vergadering of stemmen middels een getekende ‘doelvolmacht’, als u zelf wilt bepalen hoe de gevolmachtigde moet stemmen. Als u gebruik maakt van een ‘algemene volmacht’ kan de gevolmachtigde zelf bepalen hoe hij/zij stemt. Wilt u dit voorkomen dan kunt u het beste gebruik maken van een doelvolmacht. Hoeveel stemmen u kunt uitbrengen staat vermeld in de Splitsingsakte.

Dit is afhankelijk welk Modelreglement de VvE heeft en wat er in de Splitsingsakte staat. Ook ligt het aan om welk type besluit het gaat.

Om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen rekenen wij op uw komst. Als u verhinderd bent, adviseren wij u daarom om iemand anders (een mede-eigenaar, gezinslid of beheerder) een volmacht te geven. Deze persoon kan dan namens u besluiten nemen op de Vergadering van Eigenaars. De genomen besluiten zijn bindend voor alle leden. Mocht er een tweede vergadering plaats vinden dan dient u een nieuwe volmacht mee te nemen. U kunt uw volmacht naar ons mailen of bij uw voorzitter afgeven.

Ja dat kan zeker. Alle eigenaars worden uitgenodigd voor de Vergadering van Eigenaars via e-mail of post. Een machtigingsformulier wordt altijd meegestuurd met de uitnodiging. De eigenaars hebben het recht zelf de vergadering bij te wonen of aan een ander een volmacht te geven om hun plaats in te nemen tijdens de vergadering. De gevolmachtigde heeft tijdens deze vergadering recht van spreken en stemmen. Er zijn twee verschillende volmachten:

Een algemene volmacht:
De gevolmachtigde mag naar eigen inzicht voor mij stemmen, indien nodig het woord voeren en meewerken aan het nemen van besluiten en verder datgene doen en nalaten wat de gevolmachtigde in het belang van eigenaar/eigenares (volmachtgever) acht.

Een doel volmacht:
De gevolmachtigde stemt voor mij over de onderstaande agendapunten. De gevolmachtigde weet wat mijn mening is en zal mijn stem in overeenstemming daarmee uitbrengen.

U kunt de besluiten inzien in het Twinq VvE portaal. U logt in via Mijn VvE, gaat naar de vergadering en daar klikt u op de besluitenlijst. Hier kunt u alles inlezen.

Om geldige besluiten te kunnen nemen, moet minstens de helft van het totaalaantal stemmen aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering. Alleen voor VvE’s met een modelreglement 2006 geldt deze quorum-eis niet. Dan moet de meerderheid van de uitgebrachte stemmen (helft +1) vóór stemmen. Voor bepaalde besluiten is wel een groter quorum vereist, zoals twee derde of driekwart van alle VvE-stemmen. Ook kan gelden dat alleen twee derde of driekwart van de aanwezige VvE-leden vóór moet stemmen.
Als het quorum niet wordt behaald, dan is een tweede vergadering nodig. In deze tweede vergadering kunnen de aanwezige leden besluiten nemen zonder dat het quorum behaald hoeft te worden.

Een quorum is het minimum aantal stemmen dat nodig is om een geldige stemming te kunnen hebben. Als het quorum niet wordt behaald, dan is een tweede vergadering nodig. In deze tweede vergadering kunnen besluiten genomen worden zonder dat het quorum behaald hoeft te worden.

Elke eigenaar kan tot zeven dagen voorafgaand aan de vergadering agendapunten schriftelijk indienen bij de VvE beheerder. Dit kan via het e-mailadres van het bestuur of uw VvE beheerder.

De Kascommissie van de vereniging wordt benoemd door de algemene ledenvergadering om de jaarstukken te controleren.
Het doel van de kascontrole is het controleren van het financiële stukken van de VvE en het wel of niet goedkeuren van dit verslag. Het bestuur en de algemene leden worden door de kascommissie geadviseerd naar aanleiding van de uitkomsten.

Administratief / Financieel

Nee dit hoeft u niet aan ons te melden. De notaris neemt contact met ons op om dit door te geven en bepaalde gegevens/documenten bij ons op te vragen.

U vraagt per e-mail een nieuwe gebruikersverklaring aan. Dit document dient door u en de nieuwe huurder ondertekent te worden. Daarmee geeft de huurder aan dat hij/zij het huishoudelijk regelement heeft gelezen en dat hij/zij zich hieraan en aan de regels die in de splitsingsakte staan houd.

Dit is afhankelijk van wat er in de splitsingsakte staat. U kunt de splitsingsakte vinden in het Twinq VvE Portaal. Is dit bij uw VvE toegestaan dan vraagt u via info@fidesvgm.nl een gebruikersverklaring aan die de huurder moet ondertekenen.
Let wel op! De eigenaar van het appartement blijft altijd verantwoordelijk voor de betalingen aan de VvE en de informatieverstrekking aan de huurder. Het beheerkantoor zal alle contacten onderhouden met de eigenaar (en dus niet met de huurder). De eigenaar blijft aanspreekpunt en is verantwoordelijk voor het appartement.

In het splitsingsreglement is opgenomen wat onder meer wordt gerekend tot de gemeenschappelijke gedeelten en gemeenschappelijke zaken van de vereniging. De VvE voert het beheer over deze gemeenschappelijke gedeelten en gemeenschappelijke zaken.

Over alle aangelegenheden met betrekking tot gemeenschappelijke gedeelten en gemeenschappelijke zaken, zoals bijvoorbeeld het aanbrengen van wijzigingen hierin of het verrichten van werkzaamheden hieraan, dient een besluit te worden genomen door de vergadering van eigenaars. De aan het onderhoud of gebruik dan wel noodzakelijke herstellingswerkzaamheden of vernieuwingen van gemeenschappelijke zaken verbonden kosten komen voor rekening van de gezamenlijke eigenaars overeenkomstig het aandeel (breukdeel) dat de eigenaars hebben in de gemeenschap. Uitsluitend de beheerder of bestuurder is gerechtigd om namens de vereniging opdrachten te verstrekken.

U moet voor de 1e van elke maand uw VvE-bijdragen betalen. Op uw VvE Portaal op Twinq kunt u zien wat uw maandelijkse VvE-bijdrage is. U kunt daar ook alle openstaande bedragen en al uw betalingen inzien.
Als u te laat bent met betaling ontvangt u van ons eerst een herinnering. Is de betaling dan alsnog niet binnen dan volgt er een aanmaning.
Mocht de betaling op de een of andere manier echt niet lukken? Neem dan contact met ons op. De beheerder van uw VvE kijkt dan samen met het bestuur van uw VvE wat er geregeld kan worden.

De servicekosten die u betaald zijn opgebouwd uit kosten voor dagelijkse uitgaven van de VvE, zoals reparaties, verzekeringen en energiekosten. Een ander deel van de bijdrage wordt gereserveerd voor uitgaven in de toekomst, denk hierbij aan schilderwerk of vervanging van het dak. De hoogte van de servicekosten wordt vastgesteld op de Vereniging van Eigenaars die elk jaar plaats vindt.

Ja, u bent wettelijk verplicht de servicekosten voor uw VvE maandelijks te voldoen.

Vooruit betalen mag, maar leg dit altijd wel even voor aan het bestuur en-/of de beheerder van uw VvE. Het kan namelijk per VvE anders zijn en ook zijn opgenomen in de Akte van Splitsing. De Akte van Splitsing is altijd bindend.

Neem voor het aanvragen van een machtigingsformulier voor de automatische incasso contact met ons op. Het duurt gemiddeld 2 maanden voordat het automatisch afgeschreven wordt.

Iedere appartementseigenaar stort via de maandelijkse bijdrage aan de vereniging, een bedrag in dit reservefonds waarmee het groot onderhoud van het appartementencomplex wordt gefinancierd. De Hoge Raad heeft bepaald dat het aandeel in het reservefonds niet behoort tot de eigen woning of te beschouwen is als een gedeelte daarvan, maar dat het aandeel een vermogensrecht is. Dit houdt in dat een appartementseigenaar de waarde van het appartement dient aan te geven in box 1 en de waarde van uw aandeel in het reservefonds in box 3.

Wanneer u aangifte doet in 2023, doet u aangifte over het jaar 2022 en gebruikt u de balans van 1 januari 2022. Indien uw vereniging een gebroken boekjaar heeft (bijvoorbeeld van 1 juli tot en met 30 juni) dient u het laatste door de vergadering vastgestelde reservefonds te gebruiken voor het berekenen van uw eigen aandeel.

Wij hebben een uitleg gemaakt hoe u uw aandeel in reservefonds kunt vinden in het Twinq VvE Portaal. Open de uitleg via onderstaande knop:

-Uitleg Reservefonds-

Beheer en aanvragen

Stuur dan een e-mail naar info@fidesvgm.nl met al uw gegevens of stuur een ingevuld aanvraagformulier mee die u heeft gehad als nieuwe bewoner/eigenaar. Wij vragen het naamplaatje voor u aan zodra wij het aanvraagformulier ingevuld hebben ontvangen. U kunt het formulier ook downloaden via onderstaande link:

– Aanvraagformulier Naamplaatje-

U kunt een sleutel bijbestellen door contact met ons op te nemen. Vermeld goed welke sleutel u bij wilt bestellen en vermeld (mits mogelijk) het sleutelnummer. De kosten van een sleutelbestelling zijn voor uw eigen rekening. Geef ook aan of u de sleutel thuisbezorgd wilt hebben of deze komt halen bij ons bezoekadres: Fahrenheitstraat 4 te Ede. De kosten van de verzending zijn ook voor uw eigen rekening.

Bent u een huurder? Dan dient de eigenaar de aanvraag voor een nieuwe sleutel te doen bij ons.

Als u dit wilt moet u hier een agendapunt van maken voor de Vergadering van Eigenaars. Het dient namelijk door uw VvE goedgekeurd te worden. Eveneens is er toestemming nodig wanneer het architectonisch uiterlijk wijzigt wat in de splitsingsakte staat omschreven.

De VvE is verplicht om tenminste een verzekering af te sluiten tegen brand,- ontploffings-, water- en stormschade (opstalverzekering) tegen Wettelijke aansprakelijkheid. Het gebouw moet minimaal worden verzekerd tegen de herbouwwaarde. Dit betekent dat het gebouw periodiek (3-6 jaar) dient te worden getaxeerd door een deskundige om eventuele onderverzekering op tijd te constateren en te voorkomen. Daarnaast kan de vereniging een glasverzekering, een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering en een rechtsbijstandsverzekering of contract afsluiten.

In de opstalpolis staat of en voor welk bedrag de (standaard) sanitaire ruimte en keuken (inclusief apparatuur) zijn verzekerd. Het afsluiten van een individuele inboedelverzekering is voor de verantwoordelijkheid van de eigenaar zelf en mogen wij u ook niet in adviseren.

Hiervoor hebben wij een handleiding gemaakt. Deze wordt ook altijd meegestuurd met de aankondiging van de kascontrole. Komt u er niet uit dan kunt u altijd contact met uw VvE beheerder opnemen.

Download hier de handleiding:
-Handleiding Kascontrole-

Klachten

Een officiële klacht indienen?
Volg dan onze klachtenprocedure die u hier kunt downloaden: Klachtenprocedure FiDES

In veel gevallen heeft een overlastgever niet door dat er overlast wordt veroorzaakt. Begin dus altijd met een gesprek. Bij voorkeur niet tijdens of direct na de door u ondervonden overlast. Door uw emoties kunt u zaken anders benoemen dan u bedoelt. Nodig uw buren een keer uit en bespreek uw situatie. Komt u er met uw buren niet uit dan kunt u altijd contact opnemen met het bestuur of de wijkagent. Deze heeft dan wel voldoende informatie nodig zoals de aard en duur van de overlast en de tijdstippen waarop deze ondervonden wordt.